Month: October 2020

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህገ-መንግሥት የሚፈርሰው የፌዴራል ስርዓቱ እንዲፈርስ ቅዥት የሚመኙ አካላት ፍላጎት ሲሳካላቸው ብቻ ነው፡፡

ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህገ-መንግሥት ጥቅምት 08/2013 ዓ.ም ************************************ የኢትዮጵያ ህገ-መንግሥት እና የፌዴራል ስርዓቱ ባሳለፍናቸው 27 አመታት በክልሉ የሚኖሩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና…